In the middle of applying to universities? | SHARE YOUR EXPERIENCE In the middle of applying to universities? | SHARE YOUR EXPERIENCE

School of Chemistry - Cardiff University


  Cardiff School of Chemistry

This profile is no longer listed in the FindAPhD database and may not be available.

Click here to search the FindAPhD database for PhD studentship opportunities
 Self-Funded PhD Students Only

About the Programme

Applications welcome

We welcome applications from UK, EU and International applicants wishing to study for a Chemistry PhD or MPhil at Cardiff University.

We are happy to accept applications from eligible students who wish to apply for a Postgraduate Doctoral Loan, as well as international applicants who are either self-funded or have secured funding from an external sponsor.

Academic requirements

All applicants should have at least the equivalent of a UK BSc 2.2 and should expect to be interviewed by prospective supervisors.

Applicants, who do have English as a first language, should also be able to fulfil our English Language requirements https://www.cardiff.ac.uk/study/international/english-language-requirements/postgraduate

Research areas

Our chemistry research lies across five thematic areas, and applicants are encouraged to contact academics directly to discuss specific projects and opportunities:

Biological Chemistry https://www.cardiff.ac.uk/research/explore/research-units/biological-chemistry

Catalysis and Interfacial Science https://www.cardiff.ac.uk/research/explore/research-units/catalysis-and-interfacial-science

Materials and Energy https://www.cardiff.ac.uk/research/explore/research-units/materials-and-energy

Molecular Synthesis https://www.cardiff.ac.uk/research/explore/research-units/molecular-synthesis

Spectroscopy and Dynamics https://www.cardiff.ac.uk/research/explore/research-units/advanced-spectroscopy-and-dynamics

Application process

To make an application please apply via our online applications

system https://www.cardiff.ac.uk/study/postgraduate/research/programmes/programme/chemistry

Contact information

For any other questions or queries please contact our PGR Office on chemistry-pgr@cardiff.ac.uk

Gwybodaeth am y rhaglen

Croesewir ceisiadau

Rydym yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr o’r DU a’r UE ac yn rhyngwladol a hoffai astudio ar gyfer PhD neu MPhil mewn Cemeg ym Mhrifysgol Caerdydd.

Rydym yn fodlon derbyn ceisiadau gan fyfyrwyr cymwys a hoffai wneud cais am fenthyciad i ôl-raddedigion, yn ogystal ag ymgeiswyr rhyngwladol sydd naill ai’n ariannu eu haddysg eu hunain neu sydd wedi sicrhau arian gan noddwr allanol.

Gofynion academaidd

Dylai ymgeiswyr fod â’r hyn sy'n cyfateb i radd BSc 2:2 yn y DU o leiaf a disgwyl cael eu cyfweld gan ddarpar oruchwylwyr.

Dylai ymgeiswyr sy’n siarad Saesneg fel iaith gyntaf hefyd allu bodloni ein gofynion ieithyddol: https://www.cardiff.ac.uk/study/international/english-language-requirements/postgraduate

Meysydd ymchwil

Mae ein hymchwil ym maes Cemeg yn seiliedig ar bum thema, ac mae ymgeiswyr yn cael eu hannog i gysylltu ag academyddion yn uniongyrchol i drafod prosiectau a chyfleoedd penodol:

Cemeg Fiolegol https://www.cardiff.ac.uk/research/explore/research-units/biological-chemistry

Gwyddoniaeth Ryngwynebol a Chatalysis https://www.cardiff.ac.uk/research/explore/research-units/catalysis-and-interfacial-science

Deunyddiau ac Ynni https://www.cardiff.ac.uk/research/explore/research-units/materials-and-energy

Synthesis Moleciwlaidd https://www.cardiff.ac.uk/research/explore/research-units/molecular-synthesis

Sbectrosgopeg a Dynameg https://www.cardiff.ac.uk/research/explore/research-units/advanced-spectroscopy-and-dynamics

Y broses ymgeisio

Gwnewch gais drwy ein system ar -lein

https://www.cardiff.ac.uk/cy/study/postgraduate/research/programmes/programme/chemistry

Manylion cyswllt

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau eraill, cysylltwch â'n Swyddfa Ymchwil Ôl-raddedig drwy ebostio chemistry-pgr@caerdydd.ac.uk.

Manylion ariannu

Nid oes cymorth ariannol ar gael ar gyfer y cyfleoedd i astudio ar gyfer PhD ar y rhaglen hon. Bydd angen i chi allu talu’r ffioedd a chostau byw eich hun a/neu sicrhau arian ar wahân gan Gyllid Myfyrwyr, elusennau neu ymddiriedolaethau.


Funding Notes

The PhD opportunities on this programme do not have funding attached. You will need to have your own means of paying fees and living costs and / or seek separate funding from student finance, charities or trusts.
Search Suggestions
Search suggestions

Based on your current searches we recommend the following search filters.

PhD saved successfully
View saved PhDs